top of page

LICENȚA NEEXCLUSIVĂ DE UTILIZARE

A DREPTURILOR DE AUTOR

12HOUSECONCEPTS

1. INTRODUCERE

Produsele digitale și serviciile complementare comercializate de către ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L., cu sediul social în Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului, Nr. 23, Etaj 4+5, Ap. 15, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/315/2017, cod unic de înregistrare RO32145867, reprezentată prin administrator Ion Eremciuc, adresă de e-mail contact@12hc.ro, număr de telefon +40 748 942 463, prin intermediul website-ului https://www.12hc.ro/ (“Website”) fac obiectul drepturilor de autor deținute de către ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. și beneficiază de protecție legală.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document înainte de a achiziționa, descărca, accesa orice produs comercializat pe Website.

Prin bifarea pentru acceptul prezentei Licențe, prin accesarea, utilizarea oricărui produs achiziționat confirmați că sunteți de acord să fiți obligați prin prezentele condiții de utilizare.

În situația în care sunteți reprezentantul unei persoane juridice, confirmați că aveți dreptul de a angaja în mod legal respectiva persoană juridică, iar atât dumneavoastră ca reprezentant, cât și persoana juridică pe care o reprezentați veți fi obligați să respectați prezentele condiții de utilizare.

În cazul în care aveți neclarități cu privire la faptul dacă orice element intră în sfera protecției drepturilor de autor ale ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@12hc.ro.  

2. PROTECȚIA DREPTURILOR DE AUTOR

Sunt protejate prin drepturi de autor concepte/ modele de case, proiecte arhitecturale, orice materiale scrise/ video/ imagini etc. furnizate ca parte a serviciilor de consultanță, randări, video-uri de prezentare, texte descriptive, fotografii, imagini, precum și orice alte lucrări din domeniul artistic, literar și științific, indiferent de modul și forma de exprimare, astfel cum sunt acestea prezentate pe Website și/sau achiziționate de către cumpărătorii produselor și serviciilor 12HOUSECONCEPTS (“Cumpărători”) (denumite în continuare “Opere”).

Prin achiziționarea produselor și serviciilor 12HOUSECONCEPTS, astfel cum sunt definite în Termeni și Condiții, ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. nu cedează drepturile de autor asupra Operelor către Cumpărători.

3. LICENȚA NEEXCLUSIVĂ

Ca urmare a achiziționării produselor și serviciilor 12HOUSECONCEPTS, ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. acordă Cumpărătorilor o licență neexclusivă de utilizare, pentru descărcare și acces în scop personal, netransmisibilă, cu titlu oneros, în orice teritoriu, în modul limitativ prevăzut la art. 7, în prezentele condiții (“Licența”).

Toate drepturile de proprietate intelectuală rămân în proprietatea ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L., acesta din urmă fiind pe deplin liber să își exercite toate drepturile patrimoniale și morale de autor asupra Operelor, inclusiv prin acordarea aceluiași tip de licență oricărei alte persoane.

4. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA

Prezenta Licență intră în vigoare la data livrării produsului comandat, după încheierea contractului de vânzare de produse/ servicii între dumneavoastră și 12HOUSECONCEPTS, în condițiile descrise în Termeni și Condiții

Durata prezentei Licențe este nedeterminată.

5. REMUNERAȚIE

12HOUSECONCEPTS vă acordă prezenta Licență în schimbul plății prețului produsului, astfel cum este menționat în comanda dvs. conform Termenilor și Condițiilor.

6. TERITORIU

Prezenta Licență se acordă pentru orice teritoriu.

7. UTILIZĂRI PERMISE

După achiziționarea produselor/ serviciilor, ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. acordă Cumpărătorilor o licență neexclusivă de utilizare asupra Operelor în următoarele condiții:

 • Cumpărătorilor le sunt permise următoarele utilizări ale Operelor, după caz, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a Operelor, să nu prejudicieze societatea ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. și pe autorul Arhitect Ion Eremciuc și să fie indicate sursa - https://www.12hc.ro/, numele autorului Arhitect ION EREMCIUC și denumirea titularului drepturilor de autor ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L., în loc vizibil:

 • utilizarea de scurte informații, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea informațiilor;

 • utilizările digitale de scurte informații în mediul online în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, de obiectivul unic de ilustrare didactică, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, cu condiţia ca o astfel de utilizare să nu urmărească un scop comercial;

 • construirea operelor de arhitectură conform proiectelor create de către ION EREMCIUC ARCHITECTS;

 • studiile și proiectele de arhitectură expuse în aproprierea șantierului de arhitectură, precum și construcția realizată după acestea vor purta, în loc vizibil, numele autorului Arhitect ION EREMCIUC și a titularului drepturilor de autor ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L.

 • Cumpărătorii consumatori pot utiliza Operele exclusiv în scop personal, necomercial.

 • Cumpărătorii persoane juridice pot utiliza Operele în scopul utilizării proprii - de exemplu, dezvoltatorii imobiliari vor utiliza Operele doar în scopul construirii ansamblului imobiliar și în scop de marketing și campanii de promovare în acest sens, iar nu în scop comercial, de revânzare a Operelor. Licența în cazul persoanelor juridice este limitată la utilizarea în legătură cu activitatea proprie, promovarea produselor și serviciilor acestora, fiind interzisă recomercializarea și orice alte operațiuni care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta.

 • În orice caz și în orice material de promovare se va face mențiunea numelui Arhitectului ION EREMCIUC, titularului drepturilor de autor ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. și link-ului către Website-ul https://www.12hc.ro/, în loc vizibil.

 • Dreptul de utilizare se referă la uzul personal/propriu al Cumpărătorilor, iar nu la uzul personal al altor persoane.

 • Operele constând în proiecte de casă pot fi adaptate, modificate sau transformate numai în scopul utilizării acestora în scop personal, anume în scopul obținerii autorizației de construire și al edificării construcției conform proiectului de arhitectură sau în scopuri legate de activitatea proprie, de marketing și campanii de promovare.

 • Prin prezentul document, ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. acordă în mod neexclusiv Cumpărătorului dreptul de a realiza opere derivate constând în adaptări, modificări și transformări în scopul precizat mai sus.

 • Adaptările, modificările, transformările se pot realiza numai de către Cumpărător sau cu autorizarea Cumpărătorului numai în scopurile menționate. Cumpărătorul nu va realiza opere derivate și nu va acorda dreptul niciunei persoane de a realiza opere derivate în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Licență.

 • Orice alte utilizări, respectiv utilizările intenționate de către o altă persoană decât Cumpărătorul sau în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Licență de utilizare, se vor putea realiza numai cu acordul prealabil scris al ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L.

 • Pentru evitarea oricărui dubiu, Licența neexclusivă a dreptului de a transforma Operele în condițiile prevăzute nu are niciun efect asupra celorlalte drepturi ale ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L.

 • În orice caz, Cumpărătorii vor asigura afișarea numelui Arhitectului ION EREMCIUC, denumirii ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. la loc vizibil și nu vor aduce atingere în niciun fel imaginii, reputației și drepturilor de autor ale Arhitect ION EREMCIUC respectiv ale ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L.

 • ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. este exonerat de răspundere în ceea ce privește orice utilizări permise Cumpărătorului, inclusiv însă fără a se limita la proiectul modificat de către Cumpărător.

8. UTILIZĂRI INTERZISE

În domeniul proprietății intelectuale, drepturile care nu sunt transmise în mod expres rămân proprietatea titularului. De aceea, următoarele utilizări reprezintă o listă exemplificativă, nu exhaustivă, a utilizărilor interzise Cumpărătorului și terțelor persoane, fără acordul prealabil expres al ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L.:

 • Furnizarea către terți a unui link către Website-ul https://www.12hc.ro/ sau orice alt link care conferă accesul la un produs digital achiziționat, accesibil doar cumpărătorilor produselor și serviciilor 12HOUSECONCEPTS sau autorizarea acestor operațiuni.

 • Oferirea Operelor pentru accesare, descărcare, utilizare în orice mod pe Internet.

 • Copierea în orice formă și prin orice modalitate, integrală sau parțială, a produselor/ materialelor oferite cu prilejul acordării serviciilor de consultanță.

 • Modificarea în orice fel, prin orice procedeu tehno-digital a produselor digitale, imaginilor și video-urilor.

 • Punerea în vânzare, revânzarea, închirierea, punerea la dispoziție, orice tip de transfer cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, relicențierea, sublicențierea produselor/ serviciilor cumpărate.

 • Încorporarea produselor 12HOUSECONCEPTS în proprietatea intelectuală a Cumpărătorilor.

 • Utilizarea produselor/ serviciilor noastre în scopul sau având ca efect încălcarea legii sau prejudicierea drepturilor și intereselor noastre legitime în orice fel.

9. RĂSPUNDERE

Cumpărătorul va lua toate măsurile de siguranță astfel încât utilizarea și accesul la produsul achiziționat să fie sigure, conform condițiilor prezentei Licențe și nicio terță persoană nu va întreprinde orice act care contravine prezentei Licențe.

Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și va acorda despăgubiri către ION EREMCIUC ARCHITECTS S.R.L. și/sau autorului Arh. ION EREMCIUC pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, suferit de către aceștia ca urmare a acțiunilor/ inacțiunilor Cumpărătorului sau terților, din vina Cumpărătorului, care au drept scop sau efect, direct sau indirect, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

10. NULITATE PARȚIALĂ

În cazul în care se consideră că o prevedere a prezentei Licențe este ilegală sau lipsită de caracterul executoriu, această constatare nu va invalida sau nu va face imposibilă executarea silită a Licenței. Restul prevederilor Licenței vor rămâne în vigoare și vor produce efecte, iar dispoziția respectivă va fi considerată modificată în măsura necesară pentru ca această dispoziție sau restul Licenței să fie executorii. Drepturile și obligațiile părților vor fi interpretate și puse în executare în consecință, păstrând în cea mai mare măsură permisibilă intenția părților prevăzută în Licența originală.

11. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Prezenta Licență este guvernată și interpretată în conformitate cu legile din România.

Orice reclamație va fi adresată către 12HOUSECONCEPTS la următoarea adresă de e-mail: contact@12hc.ro, cu indicarea datelor de contact ale persoanei reclamante și va cuprinde o descriere detaliată care să ne permită analizarea și soluționarea reclamației. Veți primi un răspuns la orice reclamație/ adresă în termen de maximum 30 (treizeci) de zile, în funcție de natura și complexitate.

Litigiile dintre 12HOUSECONCEPTS și Cumpărători vor fi soluționate pe cale amiabilă.

În cazul în care părțile nu pot soluționa diferendul în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariția sa, partea interesată poate depune o acțiune la instanța de judecată română competentă.

bottom of page